Obrana diplomskog rada

28. ožujka studentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Terzić, obranila je diplomski rad “Postojana organska onečišćivala u slatkim vodama: prostorna distribucija i analiza rizika” izrađen pod mentorstvom dr.sc. Snježana Herceg Romanić i prof.dr.sc. Šime Ukić. Eksperimentalni dio rada izrađen je u Zavodu za higijenu okoliša. Dobiveni rezultati poslužili su za analizu toksičnosti, postojanosti i bioakumulativnih svojstava polikloriranih bifenila, organoklorovih pesticida i policikličkih aromatskih ugljikovodika u sedimentima Hrvatske primjenom VEGA QSAR modela.