O projektu

OSNOVNI PODACI

Vrsta projekta:
Znanstvenoistraživački projekt

Znanstveno područje:
Interdisciplinarno (prirodne, biomedicinske, biotehničke i računalno-informacijske znanosti)

Naziv projekta:
Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja

Akronim:
EnvironPollutHealth

Nositelj:
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Ksaverska cesta 2, Zagreb
MB 03270475 | OIB 30285469659
🌐: www.imi.hr

Voditelj:
dr. sc. Snježana Herceg Romanić, Zavod za higijenu okoliša, IMI

Trajanje:
1.1.2024. – 31.12.2027.

Izvor financiranja:
Europska unija – NextGenerationEU
Programski ugovor od 8. prosinca 2023.
KLASA: 643-02/23-01/00016, URBROJ: 533-03-23-0006
Iznos potpore: 460.652,00 EUR


CILJ

EnvironPollutHealth predstavlja sveobuhvatno istraživanje razina, profila, izvora onečišćenja okoliša te utjecaja onečišćenja na okoliš i ljudsko zdravlje. Istražuju se najznačajnija zagađivala okoliša kao što su policiklički aromatski ugljikovodici (PAU), dušikovi oksidi, sumporov dioksid, ozon, teški metali, hlapljivi organski spojevi (eng. Volatile Organic Compounds, VOC), lebdeće čestice (PM10, PM2,5, PM1) i postojana organska zagađivala (eng. Persistent Organic Pollutants, POPs).

U istraživanju međusobnih odnosa zagađivala i njihove ovisnosti o drugim varijablama u okolišu koristi se umjetna inteligencija (eng. Artificial Intelligence, AI) implementirana kroz metode strojnog učenja (eng. Machine Learning, ML). U istraživanju toksičnosti koristi se in silico toksikološki model (engl. Quantitative Structure-Activity Relationship, QSAR).

Poseban cilj ovog projekta je razvijanje i uvođenje novih analitičkih i mjernih metoda za onečišćujuće tvari, kao što su ultrafine čestice promjera < 100 nm (engl. Ultrafine Particles, UFP), crni ugljik (engl. Black Carbon, BC), mikroplastika, specifični VOC, derivati PAU-a i nove klase usporivača gorenja, u različitim matricama okoliša.


RADNI PAKETI PROJEKTA:

Istraživanje vodenog ekosustava

U okviru radnog paketa istražuju se poliaromatski ugljikovodici (PAU), postojana organska zagađivala (engl. Persistent Organic Pollutants; POPs) i različiti toksični i esencijalni elementi (Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn) u slatkovodnom i morskom dijelu okoliša. Onečišćenje se određuje u sedimentu rijeka dunavskog i jadranskog slijeva u Hrvatskoj (područja Istre, središnje Hrvatske i rijeka Neretva), ribljim vrstama obični klen Squalius cephalus (dunavski slijev) i bijeli klen Squalius squalus (jadranski slijev), te konzumnoj ribi (šaran Cyprinus carpio, štuka Esox lucius, smuđ Sander lucioperca, som Silurus glanis deverika Abramis brama i amur Ctenopharyngodon idella). U okviru morskog dijela okoliša, istražuje se bioakumulacija u ribljim vrstama iz akvakulture.
U istraživanju toksičnosti koristi se in silico toksikološki model (engl. Quantitative Structure-Activity Relationship, QSAR).

Humani biomonitoring

U okviru radnog paketa istražuju se poliaromatski ugljikovodici (PAU), postojana organska zagađivala (engl. Persistent Organic Pollutants; POPs) i različiti toksični i esencijalni elementi (Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn) u majčinom mlijeku. Obzirom da je majčino mlijeko neophodno za pravilan rast i razvoj dojenčadi, procjenjuje se rizik po zdravlje dojenčadi. Procjena izloženosti toksičnim spojevima ranjivih skupina jedan od relevantnih javnozdravstvenih prioriteta Europske unije.

Kvaliteta zraka

U okviru radnog paketa ispituje se utjecaj donosa saharske prašine, različitih klimatskih ekstrema (temperaturnih, povišenih oborina i ostalo), požara, i eventualnih nesreća sa svrhom dobivanja saznanja kako specifični događaji utječu na razine onečišćujućih tvari u zraku, što je osobito važno s obzirom na klimatske promjene, te utjecaj na ekosustav i ljudsko zdravlje. Sustavna istraživanja u ovom području do sada nisu provedena u Hrvatskoj, te bi zajedno s detaljnom fizikalno-kemijskom analizom sastava lebdećih čestica, praćenjem višegodišnjih trendova te procjenom zdravstvenog i ekološkog rizika i dominantnih izvora onečišćenja osigurala podlogu za izradu smjernica i strategija u području zaštite zraka. Nadalje, istraživanja uključuju proučavanje kvalitete unutarnjeg zraka, proučavanje kruženja onečišćujućih tvari u zraku, ukupnoj taložnoj tvari i tlu te razvoj modela primjenom kemometrijskih tehnika i metoda strojnog učenja (eng. Machine Learning).

Razvoj analitičkih metoda i primijenjena istraživanja

Optimizacija analitičkih metoda za određivanje usporivača gorenja
Primijenjena istraživanja u agroekologiji
Primijenjena istraživanja senzora za kvalitetu zraka
Mjerenja ultrafinih čestica (čestice promjera < 100 nm)
Analiza mikroplastike
Analiza aniona organskih kiselina nižih molekulskih masa i kratkolančanih alkil i alkanol amina
Analiza ugljika u zraku
Analiza poliaromatskih ugljikovodika viših molekulskih masa i njihovi derivati
Optimizacija metoda za analizu metala
Optimizacija metoda za analizu hlapljivih organskih spojeva (eng. Volatile Organic Compounds, VOC)


Vezani projekti

EDIAQI – Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement (poveznica: https://ediaqi.eu/)