O projektu

Vrsta projekta:
Znanstvenoistraživački projekt

Znanstveno područje:
Interdisciplinarno (prirodne, biomedicinske, biotehničke i računalno-informacijske znanosti)

Naziv projekta:
Ekološki, biološki i dozimetrijski aspekti ionizirajućeg zračenja: izloženost i zaštita

Akronim:
EBDIZ

Nositelj:
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Ksaverska cesta 2, Zagreb
MB 03270475 | OIB 30285469659
www.imi.hr

Voditelj:
dr. sc. Ana Marija Marjanović Čermak, Zavod za zaštitu od zračenjaa, IMI

Trajanje:
1.1.2024. – 31.12.2027.

Izvor financiranja:
Europska unija – NextGenerationEU
Programski ugovor od 8. prosinca 2023.
KLASA: 643-02/23-01/00016, URBROJ: 533-03-23-0006
Iznos potpore: 341.957,00 EUR

Cilj projekta

Cilj je projekta nastaviti i znatno unaprijediti dosadašnja institutska istraživanja različitih aspekata utjecaja ionizirajućeg zračenja na okoliš i ljudsko zdravlje. Time se osigurava trajna kompetencija u tom području, ne samo sa znanstvenog stajališta  već i u smislu zaštite cijelog društva od postojećih i potencijalnih radioloških ugroza. Projekt na komplementaran način objedinjuje tri najvažnija područja u tim istraživanjima – radioekologiju, radiobiologiju i dozimetriju – te omogućuje sveobuhvatan pristup problematici ionizirajućeg zračenja kojem su ljudi i biota izloženi. Glavni cilj projekta su znanstvena istraživanja koja rezultiraju znanstvenim publikacijama u kompetitivnim časopisima, edukacijom osoblja s potencijalom izrade doktorskih radova i drugim vrstama diseminacije znanstvenih rezultata (npr. na znanstvenim skupovima ili kroz različite medije). Ostali ciljevi su razvoj mjernih metoda i tehnologija u području detekcije ionizirajućeg zračenja te popularizacijske i edukativne aktivnosti.     

Radioekologija

  • Uzorkovanje bioindikatorskih organizama i elemenata hranidbenih lanaca te mjerenje aktivnosti antropogenih i prirodnih radionuklida u njima.
  • Proučavanje korelacija izmjerenih aktivnosti u spomenutim uzorcima i u anorganskim komponentama okoliša (zrak, tlo, voda) kroz omjere koncentracija.
  • Proučavanje korelacija agronomskih i ostalih metoda proizvodnje hrane s prehranom ljudi i životinja.

.

Radiobiologija

  • Uspostava znanstveno-istraživačke grupe koja će provoditi interdisciplinarna istraživanja u području primjena niskih doza ionizirajućeg zračenja              
  • Uspostaviti staničnu kulturu primarnih stanica izoliranih iz laboratorijskih životinja koja će poslužiti kao in vitro model za istraživanja                              
  • Analiza utjecaja ionizirajućeg zračenja na zdravlje i metabolizam organizama uzorkovanih iz okoliša
  • Analizirati odgovor primarnih stanica i staničnih linija na ionizirajuće zračenje – promjene metaboličke aktivnosti, oksidacijskog statusa, dinamike citoskeleta te procesa migracije i diferencijacije stanica

Dozimetrija

To be continueed